Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1 Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Lijfwise: voedingscoach Nelleke André, in het bezit van diploma’s Orthomoleculair (kinder)voedingscoach, Zwangerschapsdocent Samen Bevallen, Docent lichamelijke opvoeding, Psychomotorisch therapeut, handelende als zelfstandig gevestigd voedingscoach/leefstijlcoach;

Opdrachtgever: alle cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van Lijfwise inroepen.

Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de voedingscoach wordt
uitgeoefend.

2 Algemeen

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen Lijfwise en zijn/haar opdrachtgever inzake behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen.
Lijfwise geeft advies en coaching aan de opdrachtgever op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders is afgesproken.

3 Verhindering

Indien de cliënt/opdrachtgever verhinderd is om op de afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn, dient hij/zij Lijfwise hiervan op de hoogte te stellen. Gelieve 48 uur voor aanvang van de afspraak, maar uiterlijk 24 uur van tevoren. Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn geannuleerd worden in rekening gebracht. Voor ziekte wordt geen uitzondering gemaakt. Afzegging dient persoonlijk, via de telefoon (eventueel ingesproken op de voicemail), of via de e-mail te worden gedaan.

4 Tariefstelling

Voor aanvang van de behandeling deelt Lijfwise de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. Lijfwise is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. Lijfwise beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging kan plaats vinden.

5 Beëindiging behandeling

De cliënt/opdrachtgever kan ten allen tijde de overeenkomst beëindigen, mits Lijfwise 48 uur voor een gemaakte afspraak hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld. Lijfwise kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering en coaching naar verwachting van Lijfwise niet tot de gewenste resultaten leidt. Lijfwise stelt de cliënt tijdig op de hoogte wanneer Lijfwise een dergelijke situatie voorziet.

6 Betaling

Betaling geschiedt in de praktijk contant, per betaalverzoek of per factuur. De factuur zal via de mail opgestuurd worden en dient binnen 8 dagen na factuurdatum op een door Lijfwise aangegeven bankrekeningnummer te zijn overgemaakt. Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn wordt er een eerste herinnering van de factuur gestuurd, met een betalingstermijn van 8 dagen. Verstrekt dit termijn dan zal er een tweede betalingsherinnering worden gestuurd waarbij Lijfwise het factuurbedrag met € 5,00 administratiekosten zal verhogen. Het betalingstermijn is wederom 8 dagen. Verstrekt dit termijn dan wordt de laatste herinnering gestuurd, het factuurbedrag wordt dan verhoogd met € 10,00 administratiekosten.
Indien de betaling uitblijft dan wordt er een incassobureau ingeschakeld.

7 Verschuldigheid

Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, ter zake de juistheid van hetgeen de cliënt verschuldigd is, zijn de administratieve gegevens van Lijfwise bindend.

8 Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden

Lijfwise heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haa invloedsfeer liggen of waarvan zij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de gevolgen van de ontbinding gelede schade.

9 Aansprakelijkheid

Het advies en/of de begeleiding vanuit Lijfwise is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. Lijfwise sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door Lijfwise verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Lijfwise. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Lijfwise verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is Lijfwise nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van Lijfwise om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Lijfwise te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult. Lijfwise is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

10 Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen Lijfwise en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Onverminderd het recht van Lijfwise een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Lijfwise, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.